Top transparent
3
 dsc7568
379312315 611890964483814 8985326552148708868 n
347251474 1308274923437167 2342955718121225603 n
336908679 241767744917791 7799639592010489279 n
321260741 865583201533993 5317961027568626064 n
Img 1415
320885850 1108777769785925 7432588215631486722 n
329856717 2144736269046997 2668298781404425506 n
384993447 822999432948565 1465033263555828354 n
317922426 642872970961213 3778427934005099921 n

Procedury


Załącznik  do Zarządzenia nr ……./2020

Dyrektora  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

z dnia  31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

PROCEDURY funkcjonowania

 zespołu szkół Zawodowych nr 1

im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

w czasie  PANDEMII COVID-19

 

 

 

I. Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
 3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu ; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. Termometr do pomiaru temperatury znajdują sięgabinecie pielęgniarki szkolnej.
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności należy wyrzucić do pojemnika - kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

 

II. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku, pomieszczeń.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonych godzinach.
 3. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (dziennik elektroniczny, telefon ); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 4. Przy każdym wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 5. Przy każdym wejściu do szkoły jest umieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkolnego mają obowiązek korzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Odmowa użycia płynu do dezynfekcji będzie skutkować zakazem wejścia do szkoły.
 6. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic. Odmowa założenia maseczki lub przyłbicy skutkuje zakazem przebywania na terenie szkoły.
 7. Dyrektor szkoły może w każdym momencie ograniczyć przebywanie w szkole określonych osób, w szczególności nie będących uczniami i pracownikami szkoły, do określonych wydzielonych obszarów.
 8. Podczas przebywania na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po przyjściu do szkoły, należy bezzwłocznie umyć ręce – dezynfekcja płynem znajdującym się przy wejściu), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Na terenie szkoły na bieżąco utrzymuje się w czystości urządzenia sanitarnohigieniczne, w tym przeprowadza się dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – instrukcje dezynfekcji.
 11. Sale oraz części wspólne (korytarze)wietrzone są co najmniej raz na godzinę. Za wietrzenie sali odpowiada nauczyciel prowadzący daną lekcję. Sale wietrzone są zasadniczo przez pierwsze i ostatnie 5 minut, jeżeli pozwalają na to warunki. W szkole zapewnione są miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych masek lub rękawic jednorazowych oraz zapewnione jest prawidłowe ich usuwanie wg zaleceń GIS.
 12. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 13. Do obowiązków personelu obsługi należy m.in.:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 1. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętuboiska co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 1. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych –
 2. W szkole prowadzony jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji pomieszczeń dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 3. Korzystanie z szatni nie jest możliwe.
 4. Korzystanie z biblioteki szkolnej jest dozwolone w godzinach jej pracy. Książki i inne materiały oddane mogą byćwypożyczone uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny. Przy wypożyczeniu książek obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 5. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 6. Zostały wyznaczone strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki– zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 7. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 8. Korzystanie z czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 9. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 10. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 11. Korzystanie z gabinetu pielęgniarki szkolnej jest dozwolone w godzinach pracy pielęgniarki, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego funduszu Zdrowia.

 

III. Spożywanie posiłków.

 

 1. Przed spożyciem posiłku osoba przebywająca na terenie szkoły winna bezwzględnie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem lub/i zdezynfekować ręce dostępnym płynem dezynfekującym.
 2. Dopuszczalna jest możliwość spożywania posiłków w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 

 

IV. Komunikacja.

 1. Podstawowym sposobem komunikacji z nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny LIBRUS.Każdy nauczyciel podczas przebywania na terenie szkoły sprawdza moduł wiadomości minimum raz na godzinę, a w przypadku nauczania zdalnego wariantu kształcenia B i C minimum raz dziennie po godz. 18.00. Pozostałe sposoby komunikacji to telefon, e-mail oraz strona internetowa szkoły www.zsznr1.pl
 2. Informacja dotycząca zagrożenia epidemią lub zakażeniem może być przekazana dyrektorowi szkoły w każdy możliwy, najszybszyi skuteczny sposób.
 3. Komunikacja z Dyrektorem Szkoły, wicedyrektoremi, pracownikiem sekretariatu i kadr odbywa się zasadniczo drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną.
 4. Do pokoju nauczycielskiego i pokoju nauczycieli wf, wejście poza pracownikami jest ograniczone. Zabrania się spotykania i załatwiania spraw z uczniami w tych pomieszczeniach.

 

V. Zapobieganie epidemii i postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Każda osoba przebywająca na ternie szkoły winna regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Nauczyciele winni regularnie przypominać o tym  uczniom podczas lekcji.
 3. Podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed lekcjami i po lekcjach na korytarzach szkolnych nakazuje się wszystkim osobom przebywającym w budynku szkoły używanie środków zabezpieczenia osobistego, które zasłaniają usta i nos (maseczka, przyłbica). Brak zachowań właściwych nakazów w tym zakresie będzie traktowane jako naruszenie Statutu.
 4. W trakcie wykonywania czynności pracowniczych wprowadza się nakaz noszenie maseczki ochronnej lub przyłbicy chroniącej usta i nos. Dotyczy wszystkich pracowników szkoły. Zaleca się także używanie maseczek ochronnych w pokoju nauczycielskim.
 5. Podczas przygotowania i prowadzenia zajęć wychowania fizycznego wykorzystuje się szatnie.. Za organizację tego procesu odpowiada właściwy nauczyciel wychowania fizycznego.
 6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.)wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować minimum raz dziennie. Dezynfekcja wykonywana jest przez pracowników obsługi oraz nauczycieli wf.
 7. W sali gimnastycznej i siłowni używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. Mycie i dezynfekcja wykonywana jest przez pracowników obsługi.
 8. Zaleca się oraz przebywanie przez uczniów na świeżym powietrzu na dziedzińcu szkoły.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w miarę możliwości są ograniczane ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Program zajęć wychowania fizycznego może być na bieżąco modyfikowany przez nauczyciela tak, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
 11. Nauczyciele są zobowiązani do zbierania dokumentacji przebiegu nauczania lub innych materiałów ( kartkówki, sprawdziany, itp.) w rękawiczkach ochronnych, a następnie dopiero po 2 dniach kwarantanny mogą być sprawdzane i oceniane.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 13. Uczeń w czasie lekcji winien posiadać własne przybory i podręczniki, które w trakcie lekcji mogą znajdować się na ławce szkolnej, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych jest czyszczony lub dezynfekowany przynajmniej raz dziennie.
 15. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 16. Wszelkie zajęcia pozalekcyjne i spotkania nauczyciela z uczniami i innymi osobami na terenie szkoły, także podczas konsultacji, nauczyciel rejestruje we własnej dokumentacji, która jest traktowana jako dokumentacja przebiegu nauczania – powinna ona zawierać datę i zakres czasowy spotkania orazimię i nazwisko ucznia bądź innej osoby nie będącej nauczycielem.
 17. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktyk u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 18. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie wyposażone w środki ochrony i płyny dezynfekujące, w których będzie można odizolowaćosobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki).
 19. Pracownikom szkoły udzielono instruktażu, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby zakaźnej, powinni oni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, abyuzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 20. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz będą zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). Zastosuje się indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 21. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, tj. w miarę możliwości ustali się listę osób przebywającychtym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleci się stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 22. W razie podejrzenia zakażenia lub zaobserwowania u ucznia lub pracownika objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych,w tym w szczególności gorączkę, kaszel, nauczyciel lub inny pracownik szkoły, a także uczeń, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły lub osobę odpowiedzialną w danym czasie za bezpieczeństwo (wicedyrektorzy) wszystkimi możliwymi sposobami i kanałami komunikacji. Należy również odizolować ucznia lub pracownika w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo podejmuje decyzję w sprawie komunikacji z rodzicami uczniów.
 23. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPID w Zduńskiej Woli
 24. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 25. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik ZSZ nr 1im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Wolizostał skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r. obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do procedur bezpieczeństwa

 

MONITOROWANIE PRAC PORZĄDKOWYCH

POMIESZCZENIE: ………………………………………………………

 

Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich w tym blatów w salach, klawiatury.

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni

1. Dezynfekcji podlegają ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, przyciski i powierzchnie płaskich w tym blatów w salach, klawiatury, włączników. Prac dezynfekcyjne wykonywane są w salach (m.in. stoły, krzesła), pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przyciski i powierzchni płaskich.

2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych.

3. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu odpowiednich środków do dezynfekcji.

4. Po zakończonej dezynfekcji pracownik wyrzuca rękawiczki jednorazowe do wyznaczonego w tym celu pojemnika - kosz opróżniany jest na zakończenie dnia do odpadów mieszanych. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

DATA

GODZINA

GODZINA

GODZINA

GODZINA

GODZINA